Autumn SCRIPTUM 2/2018

Vasilis Papageorgiou:  On the Love of Poetry and Poems: A Poem
Päivi Kosonen:  Towards Therapeutic Reading: Part I
Risto Niemi-Pynttäri:  Anonyymit masennusblogit

arviot:
Hélène Edberg (2018) Creative Writing for Critical Thinking – Creating a Discoursal Identity. VESA LAHTI
Tony Gillam (2018) Creativity, Wellbeing and Mental Health Practice. JOHAN KALMANLEHTO
Sandra Marinella (2017) The Story You Need to Tell. Writing to Heal from Trauma, Illness, or Loss. JOHANNA HOLOPAINEN

Spring 2017 Scriptum

SCRIPTUM Creative Writing Research Journal vol 4, 2/2017  is open in the address:

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/53612

Articles:
Magnus Eriksson: Disrupting the claim of the metatext in artistic research • 4
Johanna Kulmala: the whole history of suffering calls for narrative • 17
Tarja Lappalainen: Elisabet Järnefeltin kirjallinen salonki Kauppis-Heikin kirjailijanuran käännekohtana • 49
Arviot:
Niina Mero: Mark Edmundson: Why Write? A Master Class on the Art of Writing and Why it Matters.• 82

Outi Kallionpää: Uuden kirjoittamisen opetus

Outi Kallionpään väitöstutkimus Uuden kirjoittamisen opetus, osallistavaa luovuutta verkossa
on ladattavissa osoitteesta:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6948-6

Uusia kirjoitustaitoja tulisi Kallionpään mukaan opettaa ainakin kolmesta syystä:
1. Nuorten vapaa-ajan kirjoittaminen keskittyy jo nyt suurimmaksi osaksi nettiin eikä perinteinen koulun kirjoittamisen opetus kohtaa tätä todellisuutta. Kallionpää tyrmää arkikeskustelussa yleistyneen diginatiivimyytin ja sanoo, että ” Verkossa kirjoittavat nuoret ovat taidoiltaan hyvin eri tasoisia, jolloin kouluopetuksella on myös tärkeä rooli toimia tasa-arvoisten kommunikointivalmiuksien tarjoajana koko ikäluokalle.”

2. Tulevaisuuden verkkoyhteiskunnassa yhä useammat elämän osa-alueet kytkeytyvät uuden kirjoittamisen hallintaan. Niin talous, kulttuurituotanto, yhteiskunnallinen osallisuus kuin merkitysten rakentaminen henkilökohtaisen elämän tarpeisiin tapahtuvat yhä enenevässä määrin verkkokommunikoinnin ja luovan sisällöntuotannon avulla. Tulevaisuuden syrjäytyjiä voivatkin olla juuri ne nuoret, jotka eivät pysty aktiiviseen verkko-osallisuuteen, vaan putoavat passiivisiksi, usein viihteellisten verkkosisältöjen vastaanottajiksi.

3.Uuteen kirjoittamiseen liittyvät tekniset, luovat ja sosiaaliset käytännöt tekevät kirjoittamisen opiskelusta mielekkäämpää ja saavat oppilaat kirjoittamaan enemmän. Tällä on positiivinen yhteys myös peruskirjoitustaitojen kehittymiseen.

 

New SCRIPTUM – Autumn 2016 !

SCRIPTUM Creative Writing Research Journal vol 3 2016/1

Lucian Georgescu: ON “SYNOPSIS”

Orhan Kicpak: THE RETURN OF THE FANZINE

Kaisa Suvanto: INSPIRING IMAGERY: an introduction to
evoking vivid mental imagery in creative writing

Leena Karlsson: WRITE THE FEAR – autobiographical
writing and (language) classroom anxiety

Anne Mari Rautiainen: ONKO KIRJOITTAMISEN ILOLLE TILAA?

Risto Niemi-Pynttäri: Luova kirjoittaminen ja kirjallisuusteoria 
ARVIOT:
Annika Naski: Jen Webb: Researching Creative Writing (2015).
Maarit Nisu: Tina Welling: Writing wild: Forming a Creative
Partnership with Nature (2014).
Mirka Korhola: Tapani Kilpeläinen: Silmät ilman kasvoja. Kauhu
filosofiana (2015).

Jyväskylä University Dicital Archive JYX, open access

New SCRIPTUM is out !

SCRIPTUM Creative Writing Research Journal vol 2 2015/4 (18.12.2015)

Juhani Ihanus
SELF-NARRATIVES
Between the self and the other …

Karoliina Kähmi
ADVANCES IN POETRY THERAPY ……

Outi Kallionpää
UUSIEN KIRJOITUSTAITOJEN OPETUS
– Luovaa ja yhteisöllistä kirjoittamista osallisuuden kulttuurissa ……

REVIEWS

Exploring Second Language Creative Writing. Beyond Babel by Dan Disney (ed.)(2014)
DANIEL SOUKUP …

Creative Writing in the Digital Age, Theory, practice, and pedagogy,Michael Dean Clark, Trent Hergenrader, Joseph Rein (ed.by) 2015
RISTO NIEMI-PYNTTÄRI …

Jyväskylä University Dicital Archive JYX, open access

Karoliina Kähmin väitös kirjoittamisterapiasta

Karoliina Kähmi: ”KIRJOITTAMINEN ON TIE MINUUN, MINUSTA SINUUN” Ryhmämuotoinen kirjoittaminen ja metaforien merkitys psykoosia sairastavien kirjallisuusterapiassa (Scriptum 3/2015)

Karoliina Kähmin väitöstutkimus osoittaa, että kirjallisuusterapian keskeinen piirre on yhteisöllinen kirjoittaminen. Kirjoitusharjoitukset luottamuksellisen ryhmän tukemana edistää toivon heräämistä ja itsearvostuksen paranemista. Kirjallisuusterapia tuotti tutkimusasiakkaille vahvoja, muusta arkielämästä poikkeavia elämyksiä. Se tarjosi mielekkääksi koettua säännöllistä ohjelmaa ja mahdollisuuden kommunikointiin. Metaforien avulla tuskallisten ja vaikeasti sanoitettavien tunteiden ja kokemusten työstäminen helpottui. Voimavarojen lisääntyminen ilmeni sosiaalisuuden, elämänhalun ja uusien virikkeiden löytymisenä, oma-aloitteisuuden kasvamisena sekä tulevaisuuden toiveiden selkiytymisenä. Kirjallisuusterapia antaa tunteen kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta.

Tutkimuksen perusteella kirjallisuusterapia voi siihen sitoutuneille olla kokonaisvaltainen, elämään laadullisesti ja sisällöllisesti vaikuttava kuntoutusmuoto. Sen erityiset piirteet ovat vahva elämyksellisyys sekä yhteisöllisyyden ja luovan työskentelyn tuottamat merkittävät hetket. Kirjallisuusterapiaa voidaan käyttää mielenterveystyössä osana kognitiivista psykoterapiaa tai yhdistettynä muuhun kuntoutukseen.

Sisällys


Johdanto 14
1.1 Tutkimuksen taustaa 14
1.2 Tärkeimmät käsitteet ja tutkimusta
suuntaavat valinnat 21
1.3 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoite 27
1.4 Oma kirjallisuusterapiahistoriani 29
1.5 Aiemmat skitsofreniaa sairastavien kirjallisuus-terapiaa käsittelevät tutkimukset 33
2 Kirjallisuusterapia 40
2.1 Mitä kirjallisuusterapia on? 40
2.2 Kirjallisuusterapian teoriatausta 48
2.3 Kirjallisuusterapian tavoitteet 53
2.4 Metafora kirjallisuusterapiassa 56
2.5 Kirjoittamisterapia osana kirjallisuusterapiaa 59
3 Skitsofrenia, kieli ja kommunikaatio 62
3.1 Psykoosit ja niiden yhteys luovuuteen 62
3.2 Skitsofrenia sairautena 68
3.3 Skitsofrenian kuntoutus ja sen tutkimus 76
3.4 Skitsofreniaa sairastavien kieli 81
3.5 Ryhmämuotoiset luovuusterapiat osana  psykoosin hoitoa 87

4 Runoterapiaryhmän kokoaminen ja ohjaaminen 92
4.1 Tutkittavien ryhmän kokoaminen ja tutkimusluvat 92
4.2 Ryhmäistuntojen toteutus ja tehtävänannot 95
4.3 Tehtävänantojen vaikutus aineistoon  104
4.4 Tutkijan ja ohjaajan kaksoisrooli 108
5 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 111
5.1 Aineistonhankinta 111
5.2 Ryhmäistunnoissa tuotettu aineisto 112
5.3 Haastattelut 116
5.4 Muu tutkimusaineisto 119
5.5 Naturalistinen tutkimusote 121
5.6 Grounded theory eli aineistoon perustuva teoria 126
5.7 Aineiston analyysimenetelmät 127
6 Aineiston analyysi ja tulkinta 134
6.1 Metaforien analyysi ja tulkinta 134
6.2 Ryhmässä kirjoitettujen tekstien teemat 148
6.3 Tutkimuspäiväkirjan analyysi 155
6.4 Alku- ja loppukierrosten merkitys 166
6.5 Haastattelujen analyysi 169
6.6 Merkittävät hetket 178
6.7 Tärkeintä kussakin istunnossa 189
6.8 Kirjallisuusterapiaprosessin kokonaismerkitys 193

7  Tutkimuksen tulokset 208
7.1 Runoterapiaryhmän merkittäviä tekijöitä ja haasteita 208
7.2 Ryhmämuotoinen kirjoittaminen kirjallisuusterapiassa 213
7.3 Terapeuttisen metaforan ja poeettisen kielen merkitys 219
7.4 Terapiaprosessi osallistujien elämässä 224
7.5 Kirjallisuusterapian merkitys: kolme esimerkkiä 229
      Matti 229
      Elise  232
      Kristiina 236
8 Pohdinta 241
8.1 Johtopäätöksiä 241
8.2 Kirjallisuusterapian yhtymäkohtia muihin terapioihin 246
8.3 Tutkimuksen luotettavuustarkastelua 254
8.4 Jatkotutkimusaiheita 260
Summary 263
Lähteet 266

SCRIPTUM 2015 Summer is published !

Scriptum Creative Writing Research Journal 2 vol 2/2015

Vasilis Papageorgiou: The Art of Researching • 4
Articles:
Päivi Kosonen: Creative Autobiography, from Self-knowledge to the Teaching of Writing • 14
Martin Štoll: The Precondition of Creative Work • 46
Amir Or: On Editing and Feedback in the Poetry Workshop • 63
Johanna Pentikäinen: Elokuvat Luokka ja Freedom Writers kirjoittamisen kuvauksina ja reflektion osana • 82

University of Jyväskylä / Department of Arts and Culture Studies  issn 2342-6039

SCRIPTUM 2 is published !

SCRIPTUM
Creative Writing Research Journal vol 2, 1/2015

The refereed Journal can be downloaded:
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/45242
Jyväskylä University Dicital Archive JYX, open  access

Katsaus:
Risto Niemi-Pynttäri
: kirjoittaja on potilaan omainen
Creative Writing Conference:
Philip Gross: “roots in the air…”
the teaching of creative writing in uk universities • 23
Alain André: do our early readings matter
for the way we write and teach? • 46
Jūratė Sučylaitė: creative writing as a tool
in rehabilitation and educational work • 71
Fritz Ostermayer: creativity is overrated!
is creativity overrated? • 92
Articles:
Hanna Kuusela: writing together
Mapping the Terrain of Contemporary Collaborative Writing • 103
Emilia Karjula: subjunktiivinen tila
kirjoittajaryhmässä • 136
Tuomo Lahdelma and Jarmo Valkola: guilty pleasures
Moral Order, Meaning, and Cinematic Form
in Alfred Hitchcock’s Films • 172
Kirjallisuuskatsaus:
Anne Mari Rautiainen:
Emilia Karjula (toim.) Kirjoittamisen taide ja taito • 220

 

SCRIPTUM Volume 1 Issue 1 (Fall 2014) ISSN:n, 2342-6039

Sabine Scholl: GIFT OF THE GODS OR CREATIVE LAB? How to Teach Literary Writing in Europe

Fiona Hamilton: WORDS AND THRESHOLDS an exploration of writing process and practice

Noora Kaikkonen and Karoliina Kähmi:  Creativity and mental disorders – is there a connection?

Niina Repo and Taina Kuuskoski: SANATAIDETTA KRIISIPIIRILLE tutkimus voimaannuttavasta, unista ammentavasta kirjoitusprojektista

Mirka Korhola: KYLMÄ UNI Kauhu kirjoittavan kehon ja sanojen suhteena

 

KIRJALLISUUSKATSAUKSET:
SATU ERRA: Theresa Lillis: The sociolinguistics of writing
OUTI KALLIONPÄÄ: Natalie Golberg: The True Secret of Writing: Connecting Life with Language
RISTO NIEMI-PYNTTÄRI: Frank Farmer: After the Public Turn: Composition, Counterpublics and the Citizen Bricoleur  

 https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44274

The First Scriptum is here !

SCRIPTUM Volume 1 Issue 1 (Fall 2014) ISSN:n, 2342-6039 The First Scriptum starts with an updated view on writer’s Academies in the German speaking part of Europe, but Writing therapy is the leading theme in the articles.

Sabine Scholl: GIFT OF THE GODS OR CREATIVE LAB? How to Teach Literary Writing in Europe

Fiona Hamilton: WORDS AND THRESHOLDS an exploration of writing process and practice

Noora Kaikkonen and Karoliina Kähmi Creativity and mental disorders – is there a connection?

Niina Repo and Taina Kuuskoski: SANATAIDETTA KRIISIPIIRILLE tutkimus voimaannuttavasta, unista ammentavasta kirjoitusprojektista

Mirka Korhola KYLMÄ UNI Kauhu kirjoittavan kehon ja sanojen suhteena

 

KIRJALLISUUSKATSAUKSET:
SATU ERRA: Theresa Lillis: The sociolinguistics of writing
OUTI KALLIONPÄÄ: Natalie Golberg: The True Secret of Writing: Connecting Life with Language
RISTO NIEMI-PYNTTÄRI: Frank Farmer: After the Public Turn: Composition, Counterpublics and the Citizen Bricoleur  

Jyväskylä University Dicital Archive JYX, open  access https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44274