Nea Kukkosen gradu senioreiden sanataideryhmästä

Nea Kukkonen pro gradu. Kohtaamisia sanojen äärellä: hyvinvointia senioreiden sanataideryhmästä (2015).

Tutkimuksessaan Nea Kukkonen tarkastelee ikäihmisten kirjallisuusterapeuttisen sanataideryhmän merkityksiä ja terapeuttisia vaikuttimia. Tutkimusote on narratiivinen, Kukkonen tutki, millaisia kertomuksia sanataideryhmästä tuotetaan: mitä merkityksiä ryhmäläiset antavat kirjoittamiselle ja ryhmätyöskentelylle sekä kuinka he kuvaavat omaa kokemustaan?

Temaattisen luennan avulla hän luokitteli ryhmäläisten kertomukset kuuteen eri kategoriaan ja analysoi jokaisen kirjemuotoista palautetta erikseen. Tukena analyysissa hän käytti kirjoittamisen terapeuttisista vaikuttimista esitettyjä jaotteluja, erityisesti Deborah Philipsin, Liz Liningtonin ja Debra Penmanin tutkimuksia.

Ryhmäläisten kertomusten mukaan toiminta tarjoaa virkistystä sosiaaliseen elämään ja sitä kautta sekä uusia näkökulmia että vertaistukea ja samastumiskohteita. Kirjoittaminen ja keskustelut herättävät muistoja ja tunteita sekä voivat auttaa niiden ilmaisussa. Sanataideryhmässä työskentely edesauttaa asioiden jäsentelyä ja voi tukea niiden työstämistä. Ryhmän jäsenet kokivat toiminnan mielekkääksi ja hyödylliseksi – se tarjosi myös onnistumisen kokemuksia sekä toivottua vaihtelua ja virkistystä arkeen.

Tarkastellessaan ryhmäläisten kertomuksia yksitellen Kukkonen hahmotti, kuinka erilaisia merkityksiä toimintaan voi liittää. Jokainen tulee ryhmään omien odotustensa ja ennakkoasenteidensa kanssa ja kertomukset osoittavat, että kirjallisuusterapeuttinen sanataideryhmä myös tarjoaa vastinetta monenlaisille odotuksille ja tarpeille. Tutkimus osoittaa, että yhteisöllinen sanataidetyöskentely voi tarjota merkityksellisen tilan oman elämän tarkasteluun, luovaan ilmaisuun ja vertaisten kohtaamiseen. Ryhmän sosiaalinen ulottuvuus näyttäytyy tutkimuksessa erityisen merkityksellisenä. Kirjallisuusterapeuttinen ryhmä voi lisätä ikääntyvien hyvinvointia monipuolisin tavoin ja useista lähtökohdista käsin. Tutkimustulokset rohkaisevat soveltamaan sanataidetta senioriryhmissä ikäihmisten toimijuuden ja toimintakyvyn tueksi ja parantamiseksi.

I JOHDANTO

Tutkimuksen lähtökohtia
Tutkimuskysymykset ja tutkimusote
Tutkimuksen rakenne

II TAUSTAA

Kirjallisuusterapia
Kirjoittamisen terapeuttisuus

Muistelun
ja kertomisen merkityksiä

III TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄ

Tutkimusaineisto
Kerronnallinen tutkimusote

IV RYHMÄN(OHJAAJAN) KERTOMUS

Suuntaviivat
Sanoille siivet
Kuvat kertovat
Maistellaan, muistellaan
Lupa puhua, mahdollisuus kuunnella
Sukellus satumaailmaan
Näkökulmanvaihtoja
Kullanhuuhdontaa

V KERTOMUKSIA RYHMÄSSÄ KIRJOITTAMISESTA
Huomioita ja havahtumisia
Muistojen herääminen
Tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu
Asioiden työstäminen ja jäsentyminen
Sosiaalisen elämän rikastuminen
Vaihtelun ja virkistyksen saaminen
Onnistumisen kokemukset
Kirjeiden kertomaa
Tunnepitoista elämän tutkailua
Avautumista ja asennemuutoksia
Yllätyksiä ja aivovoimistelua
Hyödyllistä hengenravintoa ja avartavia kohtaamisia
Uuden oppimista ja kirjoitustarpeen täyttämistä samanhenkisten seurassa
Ryhmässä kirjoittamisen erityisyydestä
Tutkimustulosten yhteenvetoa ja luotettavuuden pohdintaa

VI LOPUKSI
LÄHTEET
LIITTEET
Liite 1 Tutkimuslupalomake
Liite 2 Esitietolomake
Liite 3 Loppukysely