Väitös: Vesa Lahti: Prosessikirjoittaminen kaunokirjallisuuden kääntämisen ohjaamisessa

Prosessikirjoittaminen on keskeinen kirjottajakoulutuksen menetelmä, se toimii myös kääntämisen kohdalla – prosessi opettaa kirjoittajaa vaihe vaiheelta. Ohjaus ja opiskelijaryhmän kommentointi kuuluvat tähän prosessiin. Siksi kirjoittamisen opetustya voi kehittää konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan. Nykyään se onkin yleisin oppimisen taustafilosofia. Oppiminen on esimerkiksi kääntämisen kykyjen kehittämistä ja konstruoimista.

Vesa Lahti on tutkinut Jyväskylän yliopiston kirjoittamisen oppiaineeseen kuuluvia kääntämisen kursseja, joita hän on opettanut monta vuotta yhdessä prof. Tuomo Lahdelman kanssa. Tutkimuksen aineistona on käännösten versioita ja opiskelijoiden haastatteluja monen vuoden ajalta. Vesa Lahti analysoi opiskeluprosessin eri vaiheissa tehtyjä käännöksiä ja tarkastelee millä tavalla tekstit kehittyvät.

Tutkimuksessa on kaksi osaa, toinen keskittyy opetukseen, ja toinen taas kääntämisen luovaan prosessiin sekä siinä oppimiseen. Tutkimus osoittaa, mikä anti luovalla kirjoittamisella ja kirjallisuuden opiskelulla on kääntämistaitojen kehittymiseen.

Prosessikirjoittaminen kaunokirjallisuuden kääntämisen ohjaamisessa
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80030

1 JOHDANTO
1.1 Tutkimuksen aihe
1.2 Tutkimusmenetelmät
1.3 Tutkimusaineisto
1.4 Tutkimuksen teoreettiset taustat
1.5 Aikaisempi tutkimus
1.6 Dispositio
2 KONSTRUKTIVISTISESTA OPPIMISKÄSITYKSESTÄ
2.1 Oppimisen lähtökohtia
2.2 Konstruktivismi käsitteenä
2.3 Kollaboratiivinen oppiminen
2.4 Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys ja symbolinen interaktionismi
2.5 Sosiokonstruktivistisesta oppimisen ohjauksesta ja pedagogiikasta
3 KÄÄNTÄMISEN JA ADAPTAATION KURSSIN TYÖSKENTELYMETODEISTA
3.1 Prosessikirjoittaminen
3.2 Prosessikääntäminen
3.3 Kääntämisen ohjaus kurssilla luovan kirjoittamisen oppimissuunnitelman mukaan
3.4 Opiskelijoiden näkemyksiä opetusjärjestelyistä
3.5 Esimerkki käännösprosessin toteutumisesta:
käännösharjoitus Raymond Carverin runosta
4 PALAUTE
4.1 Palautetapoja
4.2 Kirjoittajakoulutuksen palautesisällöistä
4.3 Kysymyksiä ja vastauksia kääntämisen ja adaptaation kurssin palautekäytännöstä
4.4 Palautekeskustelu opiskelijoiden kanssa
5 KÄÄNTÄMISEN ONGELMIA
5.1 Kääntämisen teoriaa ja kääntämisen käsitteitä sekä kääntäjän
kompetenssista
5.3 Keskustelua kääntämisestä Jaana Nikulan kanssa – opiskelijoiden
käsitysten taustaksi
Kääntäminen professiona ja toimintana
6 KÄÄNTÄMISEN JA ADAPTAATION KURSSILLA OPETETTAVIA KOKONAISUUKSIA
6.1 Adaptaatio
6.2 Epiikan kääntämisen erityisongelmat
6.3 Näytelmän kääntämisen erityisongelmat
6.4 Lyriikan kautta kääntämisen erityisongelmat
6.5 Välikielen kautta kääntämisen erityisongelmat
6.6 Vanhan kaunokirjallisuuden kääntäminen ja puhekielisyyden välittäminen
7 LUOVUUS, SUBJUNKTIIVINEN TILA JA HABITAATTI
7.1 Luovuudesta
7.2 Luovuus Mihály Csíkszentmihályin mukaan
7.3 Kirjailija ja luova kääntäjä
7.4 Kääntämisen subjunktiivinen tila ja habitaatti
8 TULOKSIA JA EHDOTUKSIA KURSSIN KEHITTÄMISEKSI
8.1 Tulosten yhteenveto
8.1.1 Lähtökohtia ja taustatietoja
8.1.2 Kurssin alussa
8.1.3 Käännöstekstien käsittelystä ja kyselyistä
8.1.4 Adaptaation osuudesta
8.1.5 Käännösversioiden kirjoittamisesta
8.1.6 Oman toiminnan tarkastelua ja kurssin
kehittämismahdollisuuksia


SUMMARY ……………………………………………………