European Teachers Training Course in Zoom 1.-3.2.22

We are very pleased to announce you that we have officially started the enrollment process for the fourth virtual edition of our Teachers Training Course to be celebrated through Zoom from the 1st. to the 3rd. of February (2022).

In this occasion, we’ll count on the participation of Hanna Nordenhök (Sweden), Els Moors (The Netherlands) and Graeme Harper (one of the current American CW authorities) as our EACWP teachers.

After the success of the first three Premium Virtual Editions with more than 15 different nationalities represented, we are very keen to welcoming new worldwide participants in order to continue strengthening the EACWP pedagogical dialogue. 

In the following link you may find all the relevant details regarding the course: https://eacwp.org/premium-virtual-edition-february-2022/

Hence, we would like to make you extensive the invitation to this new pedagogical appointment as we would be thoroughly pleased to count on your valuable contributions and participation.

Additionally, we truly expect we may count on a representative from Finland to nurture the pedagogical European dialogue and continue to fostering these encounters amongst European and worldwide colleagues.

Enrollments will be open until January, 21st. (2022).

Kirjoittaminen ja etnografia -teemanumeroon odotetaan artikkeleita

Kirjoittamisen tutkimuksen julkaisun, SCRIPTUM Creative Writing Research Journal -teemanumeron aiheena on etnografia. Julkaisuun haetaan artikkeleita, jotka käsittelevät mm. persoonallista kerrontaa ja etnografiaa, kirjallisten tekstilajien käyttöä, autoetnografiaa, kirjoituksen reflektiota etnografiassa.

Käsikirjoitusversioiden deadline 17.1.2022. Tekstit voivat olla joko suomen tai englannin kielisiä, maksimissaan 7500 sanaa, osoitteeseen creativewritingstudies@jyu.fi

Lisätietoja: teemanumeron toimittaja toht. Emilia Karjula, emilia.karjula@utu.fi

SCRIPTUM Creative Writing Research Journal 

Publisher: University of Jyväskylä / Music, Art and Culture Studies
ISSN 2342-6039

Call for papers

Scriptum special issue: Creative writing and ethnography

Submission deadline 17 January 2022

Articles of maximum 7500 words are welcome in Finnish and English and should be sent to creativewritingstudies@jyu.fi

Guest editor: PhD Emilia Karjula, University of Turku

For additional information, please contact Emilia Karjula, emilia.karjula@utu.fi

Ethnographies are, and have been written in various ways. The crisis of representation and the rise of reflexive ethnography have led to a heightened awareness of textuality and genre. Clifford Geertz (1980) famously wrote about blurred genres, while Laurel Richardson (2005,1415) notes how ethnographic writing can morph into “auto-ethnography, fiction, poetry, drama, readers’ theater, writing stories, aphorisms, layered texts, conversations, epistles, polyvocal texts, comedy, satire, allegory, visual texts, hypertexts, museum displays, choreographed findings, and performance pieces”, to name a few.

The connections between ethnography and creative writing become most apparent when we look at ethnographies as texts written by specific authors with their own writerly voices, epistemologies and techniques. Autoethnography and reflexive writing make space for personal narratives and studies of authorship. Ethnographers, as well as creative writers, make textual experiments, build plots, describe characters and work with their senses to give the reader a felt experience of events.

This special issue of Scriptum invites researchers to reflect on convergences or collisions in the fields and margins of ethnography and (creative) writing research. Possible topics include, but are not limited to:

Genres of creative writing in written ethnographies

Possibilities of creative writing in producing, analyzing and representing ethnographic data

Ethnographic research of creative writers / writing groups / creative writing pedagogy

Ethnographic studies of the writing process

Epistemological, methodological and ethical issues in creative writing and ethnographic research

Language-based artistic research and ethnography

Autoethnography and creative writing

References

Gertz, C. (1980). Blurred Genres: The Refiguration of Social Thought. The American Scholar, 49(2), 165–179.

Richardson. L, & and St. Pierre, E. (2005). “Writing: A Method of Inquiry.” In Lincoln, Y., & Denzin, N. (2011). The SAGE handbook of qualitative research. SAGE.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

SCRIPTUM Creative Writing Research Journal is a peer reviewed online creative writing research journal. Scriptum publishes manuscripts in English and Finnish. There is no fee to publish an article in the journal. Scriptum is an Open access -publication, with DOI addresses. The publication is classified by JUFO and indexed by JYX and EBSCO.

Publisher: University of Jyväskylä / Music, Art and Culture Studies
ISSN 2342-6039

Traumainformoitu kirjallisuusterapia

Terapeuttisen kirjoittamisen alueella keskeinen seikka on uudelleen traumatisoitumisen ehkäiseminen. Scriptum -artikkelissaan tutkijat Karoliina Maanmieli, Johanna Holopainen, Sari Kortesoja esittelevät traumainformoituja työtapoja kuvaamalla kahta eri kirjallisuusterapiaryhmää.

Monikansallisessa Heroines-hankkeessa (2021) keskeiseksi nousivat turvallinen toimintaympäristö, sekä osallistujien kokemukset kirjallisesta ilmaisusta. Rintasyöpää sairastavien kirjoittajaryhmän tarkastelussa nousee esiin etäännyttäminen kirjoittamisen keinona. Rintasyövästä kirjoittavien teksteissä metaforat olivat keskeisiä, samoin asioiden personifiointi.

Uudelleen traumatisoitumisen välttämisessä keskeisessä roolissa on ohjaaja, joka toimillaan luo ja ylläpitää turvallista toimintaympäristöä. Artikkelissa nostetaan esiin käytännönläheisiä ja kirjallisuusterapiaryhmien ohjaajia hyödyntäviä huomioita traumainformoidusta työtavoista.

Roosa Berg: Taiteilija kohtaa kaupallisuuden – kirjailijan osallistuminen kirjamarkkinointiin (2021)

Roosa Berg tarkastelee kirjoittamisen gradussaan kirjallisuuden markkinointia uuden median aikana. Berg tutkii kirjailijoiden omaan brändäämistä sekä teostensa myynnin edistämistä.

Berg valottaa aihettaan sekä kirjailijoiden että kustantajien positioista käsin. Millaiseksi kirjailijat kokevat osuutensa kirjamarkkinoinnissa ja millaiseksi kustantajat kokevat kirjailijoiden osuuden? Näin kysymysten avulla ristivalotetaan kysymystä, jonka ääripäissä ovat taiteelliset pyrkimykset ja myyväksi suunniteltu tuote. Berg ei suuntaudu näistä kumpaakaan, vaan luo asetelman joka ilmaisee kirjallisuuden markkinoinnin jännitteitä. Kolmas tutkimuskysymys: miten sosiaalinen media on muuttanut kirjallisuuden markkinointia siirtää painotuksen alueelle, jossa kirjoista keskustelu edellyttää kirjailijan aktiivista osallistumista, niin että se palvelee myynnin edistämistä.

Taiteilija kohtaa kaupallisuuden – kirjailijan osallistuminen kirjamarkkinointiin (2021)

1 Johdanto

2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

2.1 Tutkimuksen tarve ja aiempi tutkimus

2.2 Tutkimuskysymykset

2.3 Aineistonkeruu ja tutkittavat

3 KATSAUS KUSTANNUSTOIMINTAAN JA KIRJAILIJUUTEEN

3.1 Kustannustoiminta

3.1.1 Viestinnän ja markkinoinnin erot kustannusalalla

3.2 Kirjailijuus

4 ANALYYSI

4.1 ”Mitä kirjailijat aina toivoo et avoimuutta kirjailijoita kohti”
– Henkilökemia, avoimuus, vastuualueet

4.2 Stereotypioita rikkomassa?
– kuinka ammatin kaupalliseen puoleen ja esillä olemiseen suhtaudutaan

4.3 ”Eihän tää sillei reilu ala oo missään tapauksessa.”
– kirjailijat epätasa-arvoisessa asemassa markkinoinnissa

4.4 ”Ollaan vihdoin tajuttu että somessa voi tehdä juttuja”
– sosiaalinen media osana kirjamarkkinointia

4.5 ”Ehkä semmoset niin kun julkisen ja yksityisen rajat on niin kun monessa suhteessa neuvoteltu uusiksi.” – rajat kirjailijan julkisessa esiintymisessä

4.6 Kirjailija vai vaikuttajakirjailija – kirjailijan brändi

5 Päätäntö

Pekka Paussu: Kehyskertomusrakenne draamakäsikirjoittamisen työvälineenä

Millainen käsikirjoittamisen työväline kehyskertomus voi olla ?

Pekka Paussu tutkii kirjoittamisen pro gradussaan millä
tavoin hyvinkin erilaisista osista koostuva ja episodimainen materiaali voidaan koota yhtenäiseksi näyttämötekstiksi. Millä tavoin tuota rakennetta on käytetty teatteriteksteissä. Kuinka kehyskertomuksen narratologinen erittely paljastaa siihen sisältyviä mahdollisuuksia?

Mitä uutta kehyskertomuksen teorialla on annettavaa uudenlaisia tapoja käsikirjoittamiseen?

Miten esimerkiksi kirjailijan elämäntarina voisi muodostaa kehyskertomuksen, ja hänen tuotantonsa toimia sen sisäkertomuksina? Tätä Paussu takastelee lopuksi Kuolleiden henget – Edgar Alan Poen tarinoita -näyttämötekstinsä kautta. Hän tarkastelee, kuinka kehyskertomuksen avulla Poen elämään liittyvästä aineistosta, sekä hänen runojensa ja novelliensa aineistosta saadaan eheä kokonaisuus.

Pekka Paussu: Kehyskertomusrakenne draamakäsikirjoittamisen työvälineenä (2021)

JOHDANTO 1
1.1 Tutkimuskysymyksiä
1.2 Tutkielman sisältö
1.3 Tutkimuskohteena kehyskertomus
1.4 Aiheen valinta ja merkitys
1.5 Tutkimuksellisia lähtökohtia ja haasteita
1.6 Aiempaa tutkimusta
1.7 Kohdeaineistoina teatteritekstit
1.8 Nimityksiä ja käsitteitä
1.9 Teoreettiset viitekehykset ja lähdekirjallisuus

2. KEHYSKERTOMUSRAKENNE
2.1 Aiheen tarkennusta
2.2 Lajin oma historia?
2.3 Muunnelmia ja sukulaisuuksia
2.4 Mise-en-abyme ja näytelmä näytelmässä
2.5 Teatterin kehyskertomusrakenteet

3. DRAAMAKÄSIKIRJOITTAMINEN ENNEN JA NYT
3.1 Lajin uudistumista
3.2 Draaman jälkeisyyden haaste
3.3 Tekstin asema teatteriesityksessä
3.4 Jälkidraamallisuus versus klassinen dramaturgia

4. TEOREETTISTA MÄÄRITTELYÄ NARRATOLOGISESTI
4.1 Peruskäsitteistöä
4.2 Kertomuksen määritelmiä
4.3 Diegesis
4.4 Mimesis
4.5 Kronologia ja sen variaatiot
4.6 Metalepsis
4.7 Teatteritekstien narratologiaa

5. TAITEILIJABIOGRAFIA KEHYSKERTOMUKSEN MUOTONA
5.1 Elämäkertojen laajentamista
5.2 Esimerkkejä biografisista draamoista
5.3 Muotokuvien syventäminen
5.4 Biografian fakta ja fiktio
5.5 Referenssin taso

6. TAPAUSTUTKIMUS:
Kuolleiden henget – Edgar Allan Poen tarinoita -näyttämöteksti
esimerkkiaineistona biografisesta kehyskertomusrakenteesta
6.1 Taustaa
6.2 Ideointi- ja kehittelyvaiheet
6.3 Materiaalin kokoaminen
6.3.1 Biografinen materiaali
6.3.2 Kaunokirjallinen materiaali
6.3.2.1 Runous
6.3.2.2 Proosa
6.4 (Henkilö)hahmot ja teoksen maailmat
6.5 Juonen rakenne ja tyyppi
6.6 Kohtausten rakentaminen
6.7 Kohtausluettelo
6.8 Synopsis ja teoksen kokonaisuus
6.8.1 Ensimmäinen puoliaika: kohtausten 1-8 sisältö
6.8.2 Toinen puoliaika: kohtausten 9-13 sisältö
6.9 Esitys ja sen vastaanotto

7. PÄÄTÄNTÖ
7.1 Yhteenveto
7.2 Jatkotutkimusmahdollisuuksia
7.3 Kehyskertomusrakenteen soveltamismahdollisuuksia
7.4 Itsearviointia
7.5 Loppusanat

Lavarunous ja minäntaju, stagella Pulina Elli

Kirjoittamisen gradussaan Elina Pulli tutkii lavapersoonan ja tekijän itsensä suhdetta. Mikä versio minästä ja millaisia piirteitä esittäjstä valikoituu lavalla? “Minäntaju” osoittautuu hyödylliseksi käsitteeksi, se on joustava ja tilanteen mukaan elävä, toisin kuin minäkuva. Samalla hyvällä esiintyjällä on sitä “minäntajua”.

Elina Pulli sijoittaa itsensä naisesiintyjien joukkoon ja haastattelee sekä Heli Laaksosta että Nihkeetä Akkaa (Jonna Nummela). Aiheena on omakohtaisuuden ja lavarunouden suhde. Larkastelun kohteena on myös Pulina Ellin esittämät lavarunot, ne ovat videoina työn taiteellisessa osassa.

Elina Pulli: Lavarunous ja minäntaju, stagella Pulina Elli (2021)

1. JOHDANTO JA TUTKIMUKSEN TAUSTA
1.1. Miksi valitsin tutkimusaiheekseni lavarunouden?
1.2. Lavarunouden ja Stand upin nykykäytännöt Suomessa
– Standuppaajat
– Lavarunotapahtumat Suomessa
– Monimuotoisia lavarunotapahtumia
– Lavarunoutta teoksissa ja mediassa

2. AIEMPI TUTKIMUS JA TÄMÄN TUTKIMUKSEN METODOLOGIA
2.1. Tutkittua ja todettua lavarunoudesta
2.2. Tutkittua ja todettua stand upista
2.3. Metodologia
– Tutkimuksen teoreettinen viitekehys: minäntaju ja runomalja
– Teemahaastattelu
– Aineistonhankinta ja tutkimuksen eteneminen

3. LAVARUNOILIJOIDEN MUOTOKUVAT
3.1. Heli Laaksonen
3.2. Nihkee Akka eli Jonna Nummela
3.3. Haastatteluista nousseita ajatuksia ja yhteisiä kokemuksia
3.4. Voiko minäntaju olla liian suuri ja kumpi on isompi teksti vai esitys?

4. LYYRISTÄ STAND UPIA VAI JOTAIN IHAN MUUTA?
4.1. Autoetnografia tutkimusmenetelmänä
4.2. Minäntaju ja runomalja
– Alussa oli vain tuskallinen tarve leikkiä
– Eroottisten runojen esittäjä vai lorunikkari?
– Lyyrinen, koominen ja persoonallinen minä, runoesimerkit
– Sieravuoren vaatekriisi oman esityksen analysointi

4.3. Tutkimuksen tulokset

5. PÄÄTÄNTÖ

6. STAGELLA PULINA ELLI – Taiteellinen osuus

Mä ostin märkäpuvun -video

Naisen kroppa -video

Bestseller -video

Teachers of Creative Writing Training Course 6 – 8.7.21

We are very pleased to announce that the pedagogical dialogue on Teaching of Creative writing among European colleagues will continue.

The EACWP Teachers Training Course through Zoom will be held from 6th to the 8th of July (2021). EACWP teachers are Javier Sagarna (Spain /EACWP director), Agnieszka Studzinska (Poland) and Gale Burns (UK).

Enrollments will be open until July, 2nd (2021). Prize 200/250e

https://eacwp.org/premium-virtual-edition-july-2021/

Suomesta FlashFiktio -kisaan teksti Rami Bärmanilta

Eurooppalaisen FlashFiktio -kirjoituskilpailussa Suomea edustaa Rami Bärmanin teksti. Onnea Suomi-kisan voittajalle. Suomi oli taas kerran yksi aktiivisimmista maista, 103 tekstiä, vain Alankomaat ja Ranska lähetti enemmän tekstejä. Kiitos aktiivisille kirjottajille.

Yleisöäänestys on avoinna 30.6. 2021 asti, suomalaiset eivät voi äänestää Suomen edustajaa, vaan valitsevat jonkun muun hyvä tekstin. Voittaja julkistetaan 15.7. 2021. Tekstit löytyvät täältä.

Rami Bärman: TÄMÄN MAAILMAN ULKOPUOLELLE

Olin kinastellut vuosikaudet professori Kurkelan kanssa siitä, onko tämän maailman ulkopuolella jokin toinen todellisuus. Minun mielestäni on, hänen mielestään ei. Tarvittiin koe. Onnistuin suunnittelemaan platonisen antivirtuaalikypärän. Sen tarkoitus oli kumota kaikille tuttu aivojen luoma virtuaalitodellisuus ja paljastaa mahdollinen platoninen maailma. Kutsuin Kurkelan paikalle todistamaan historiallista ensimmäistä koetta.
Laitoin kypärän päähäni.

Pelkkä musta tyhjyys, kaikkialla. Ja kaiken tuon pimeyden yläpuolella silmä, jättiläisplaneetan kokoinen. Tutkiva, kylmä, halveksiva, pahansuopa, vihamielinen silmä. Se tuijotti minua. Tunsin sen lukevan ajatukseni. Kammottavaa!
Tempaisin kypärän päästäni.
“Olit oikeassa, ei siellä mitään ole”, sanoin. Kurkelan lähdettyä voitonriemuisena tuhosin keksintöni ja sen piirustukset.
Ihmisen ei ole hyvä tietää liikaa.

Rami Bärman: TO BEYOND THIS WORLD

I had argued with Professor Kurkela for years, is there some another reality beyond our universe. I think that there is an another reality and Kurkela thinks that there is not. There was a need for an experiment. I managed to design a platonic anti-virtual helm. It was intended to repeal that virtual reality, which is produced by brains and which is familiar to all of us, and to unveil the possible platonic world. I invite Kurkela to witness the historical first experiment.
I put the helmet on my head.

Plain black darkness, everywhere. And above all darkness: an eye. It was giant planet sized. Exploratory, cold, despised, malevolent, hostile eye. It stared at me. I felt that it was reading my thoughts. Horrible! I wrenched the helm out of my head.

“You were right, there is nothing there”, I said.

I destroyed my invention and all the blueprints after victorious looking Kurkela left.
It is not good for human to know too much. (engl. Tomi Sirviö)

Eva Sundgren: ADHD ja kirjoitusprojekti

Eva Sundgren tutkii kirjoittamisen gradussaan adhd-oireisen kirjoittajan lahjakkuutta ja haasteita. Monien kesken jääneiden romaanihankkeiden jälkeen Sundgren päätti kehittää tutkimuksen keinoin sopivia olosuhteita kokonaisen romaanin kirjoittamiseksi. Tavoitteena on saattaa valmiiksi laaja romaanin kirjoitusprojeksti, ja tutkia kirjoitustyössä ilmeneviä haasteita ja onnistumisia.

Tutkimuksessa ei tehdä yleistyksiä, eikä anneta ohjeita muille adhd-oireisille kirjoittajille. Kyseessä on yksi tapaus, jossa hyödynnetään luovuuden ja adhd:n suhteeseen liittyvää taustatutkimusta ja tarkastellaan työpäiväkirjan kirjattuja kirjoittamistilaiteita.

Sundgren kysyy, mitä hänen on tehtävä onnistuakseen pitkäjänteisen kirjoittamisen tehtävästä. Millainen kirjoittamisen tila tukee adhd-oireisen luovia kykyjä? Mikä auttaa pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä motivaatioon liittyvien haasteiden kanssa? Hän selvittää, miten hyödyntää voimavaroina pidettyjä adhd-piirteitä kuten energisyyttä, upoutumista ja luovaa ajattelua romaanin valmiiksi saamisessa.

Sundgren jakaa tukolmeen osaan 1) ongelmat 2) selviytymiskeinot 3) voimavarat.

Keskeiseksi kysymykseksi nousee tutkimuksessa se, miten ärsykkeiden häiritsemä kirjoittaja voi nykyisessä keskeytysten ja viriketulvan kulttuurissa saada kirjoittamisrauhan. Miten luoda kirjoittamiselle otollinen tila – habitaatti?

Eva Sundgren: VANHANA VALVONUT-romaani: adhd -ja kirjoitusprojekti (2021)

1 JOHDANTO
1.1.Tutkimustehtävä: romaanin kirjoittaminen ja prosessin havainnointi.

2 ADHD:N OIREET JA KIRJOITTAMINEN
2.1 Adhd-diagnoosista ja lääkinnästä
2.2 Adhd ja luovuus
2.3 Adhd haasteena ja voimavarana

3 AINEISTO JA MENETELMÄ
3.1 Autoetnografia
3.2 Työpäiväkirja
3.3 Sisällönanalyysi

4 ROMAANIKÄSIKIRJOITUKSEN KIRJOITTAMINEN
4.1 Romaanin kirjoittamisen haaste
4.2 Luovan habitaatin käsitteestä
4.3 Käsikirjoitukseni Vanhana valvonut

5 TULOKSET –TYÖPÄIVÄKIRJAN KERTOMAA
5.1 Kirjoittamisen ongelmat
5.2 Selviytymiskeinot
5.3 Voimavarat

6 PÄÄTÄNTÖ